г.Харьков, Sun City  Premium 057 755 46 88, 057 755 54 80

    050 302 16 22, 093 014 32 72

$ ENTRY_TITLE $

 1. УСТАНОВКИ піролізу І сміттєпереробного заводу "КБ КЛИМОВА"
 2. Газіфікаторі КЛИМОВА - РОБОТИ З ЛІКВІДАЦІЇ сміттєвій полігон
 3. Секції випаровуваності, МІНІ-НПЗ "КБ КЛИМОВА"
 4. ЗАВОДЬ ПО крекінгу Важко нафтопродуктів "КБ КЛИМОВА"
 5. ЗАВОДЬ ПО отриманий ОЛІЙ "КБ КЛИМОВА"
 6. Сміттєспалювальні печі побутових відходів "Бутівка"
 7. Нафтопереробні установки "КОЛІБРІ"
 8. зневоднення мазуту
 9. Кавітатор "ТОРНАДО"

Опубліковано ТОВ "Ресайклерс.ру"

Природні ресурси, які споживає людство, можна умовно розділити на дві частини: поновлювані і непоновлювані. До поновлюваних ресурсів відносяться всі ті ресурси, які можна відновити за допомогою фотосинтезу в осяжний відрізок часу. Мова йде в першу чергу про всіх видах рослинності і тих ресурсах, які можна з неї отримати. До поновлюваних відносяться корисні копалини, які в найближчому геологічне час вже не відновляться.

Використовувані людством технології орієнтовані в першу чергу на використання невідновлюваних природних ресурсів. Це нафта, вугілля, руди і т.п. При цьому їх використання технологічно тягне за собою порушення в навколишньому світі: зменшується родючість грунтів і кількість прісної води, забруднюється атмосфера і т.п.

Сьогодні, використовуючи сформовані технології, людство має різноманітну структуру всіляких відходів побутового і промислового походження. Ці відходи, поступово накопичуючись, перетворилися на справжнє лихо. Уряди розвинених країн починають все більшу увагу приділяти питанням охорони навколишнього середовища і заохочують створення відповідних технологій. Розвиваються системи очищення територій від сміття і технології його спалювання. Однак є чимало причин вважати, що технології спалювання сміття є тупиковими. Уже в даний час витрати на спалювання 1 кг сміття становлять 65 центів. Якщо не перейти на інші технології ліквідації відходів, то витрати будуть зростати. При цьому слід мати на увазі, що необхідні такі нові технології, які згодом могли б забезпечити, з одного боку, споживчі запити населення, а з іншого боку, збереження навколишнього середовища.

В даний час такі технології вже з'явилися. З'явилася принципова можливість не тільки істотно знизити витрати на ліквідацію відходів, а й отримати при цьому економічний ефект.

Недоліком технологій термічного фракціонування є необхідність попередньо класифікувати відходи за видами сміття, що вимагає впровадження на державному рівні технологій по збору сміття. У цій області вже є позитивні приклади. Наприклад, Австрія. Але для більшості країн такі технології ще необхідно створювати.

Тому дуже великий інтерес представляють технології переробки сміття (міських звалищ і т.п.) з отриманням при цьому корисних продуктів і позитивного економічного ефекту.

Крім серйозного забруднення повітря, технології утилізації відходів за допомогою спалювання, за твердженням екологічних організацій, "спалюють не лише сміття, а й реальні гроші". Альтернативою цьому методу є переробка сміття, з його подальшим сортуванням на складові. Технологія, що застосовується на ЗАТ "Белекоком", бєлгородському підприємстві з переробки відходів, відповідає всім нормативним показникам екологічного контролю, що застосовуються до подібних заводам. Тут відсутні процеси хімічної та термічної переробки сміття, що істотно підвищує екологічну безпеку. А спресовані відходи реалізуються на ринку перероблених матеріалів.

За оцінками фахівців, понад 60% міських відходів - це потенційне вторинна сировина, яку можна переробити і з вигодою реалізувати. Ще близько 30% - це органічні відходи, які можна перетворити в компост.

Проблема повного знищення або часткової утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) - побутового сміття - актуальна, перш за все, з точки зору негативного впливу на навколишнє середовище. Тверді побутові відходи - це багате джерело вторинних ресурсів (в тому числі чорних, кольорових, рідкісних і розсіяних металів), а також "безкоштовний" енергоносій, так як побутове сміття - поновлюване углеродсодержащими енергетична сировина для паливної енергетики. Однак для будь-якого міста і населеного пункту проблема видалення або знешкодження твердих побутових відходів завжди є в першу чергу проблемою екологічної. Вельми важливо, щоб процеси утилізації побутових відходів не порушували екологічну безпеку міста, нормальне функціонування міського господарства з точки зору суспільної санітарії і гігієни, а також умови життя населення в цілому. Як відомо, переважна маса ТПВ в світі поки складується на сміттєзвалищах, стихійних або спеціально організованих у вигляді "сміттєвих полігонів". Однак це найменш ефективний спосіб боротьби з ТПВ, так як сміттєві звалища, які займають величезні території часто родючих земель і характеризуються високою концентрацією вуглець матеріалів (папір, поліетилен, пластик, дерево, гума), часто горять, забруднюючи навколишнє середовище газами. Крім того, сміттєві звалища є джерелом забруднення як поверхневих, так і підземних вод за рахунок дренажу смітників атмосферними опадами. Зарубіжний досвід показує, що раціональна організація переробки ТПВ дає можливість використовувати до 90% продуктів утилізації в будівельній індустрії, наприклад як заповнювач бетону.

За даними спеціалізованих фірм, які здійснюють в даний час навіть малоперспективні технології прямого спалювання твердих побутових відходів, реалізація термічних методів при спалюванні 1000 кг ТПВ дозволить отримати теплову енергію, еквівалентну спалюванню 250 кг мазуту. Однак реальна економія буде ще більше, оскільки не враховують сам факт збереження первинної сировини і витрати на видобуток його, т. Е. Нафти і отримання з неї мазуту. Крім того, в розвинених країнах існує законодавче обмеження на вміст в 1 м3 викидається в атмосферу продуктів згорання не більше 0,1х10-9 г двоокису азоту і фуранів при спалюванні відходів. Ці обмеження диктують необхідність пошуків технологічних шляхів знезараження ТПВ з найменшим негативним впливом на навколишнє середовище, особливо сміттєвих звалищ. Отже, присутність побутового сміття у відкритих звалищах вкрай негативно впливає на навколишнє середовище і як наслідок - на людину.

В даний час існує ряд способів зберігання і переробки твердих побутових відходів, а саме: попереднє сортування, санітарна земляна засипка, спалювання, біотермічне компостування, низькотемпературний піроліз, високотемпературний піроліз.

Попереднє сортування.

Цей технологічний процес передбачає поділ твердих побутових відходів на фракції на сміттєпереробних заводах вручну або за допомогою автоматизованих конвеєрів. Сюди входить процес зменшення розмірів сміттєвих компонентів шляхом їх подрібнення і просіювання, а також витяг більш-менш великих металевих предметів, наприклад консервних банок. Відбір їх як найбільш цінної вторинної сировини передує подальшої утилізації ТПВ (наприклад, спалювання). Оскільки сортування ТПВ - одна із складових частин утилізації сміття, то є спеціальні заводи для вирішення цього завдання, т. Е. Виділення зі сміття фракцій різних речовин: металів, пластмас, скла, кісток, паперу та інших матеріалів з метою подальшої їх роздільної переробки.

Санітарна земляна засипка.

Такий технологічний підхід до знешкодження твердих побутових відходів пов'язаний з отриманням біогазу та подальшим використанням його в якості палива. З цією метою побутове сміття засипають за певною технологією шаром грунту товщиною 0,6-0,8 м в ущільненому вигляді. Біогазові полігони забезпечені вентиляційними трубами, газодувками і ємностями для збору біогазу. Наявність в товщах сміття на звалищах пористості і органічних компонентів створить передумови для активного розвитку мікробіологічних процесів. Товщу звалища умовно можна розділити на кілька зон (аеробне, перехідну і анаеробну), що розрізняються характером мікробіологічних процесів. У самому верхньому шарі, аеробному (до 1-1,5 м), побутове сміття завдяки мікробного окислення поступово минерализуется до двоокису вуглецю, води, нітратів, сульфатів і ряду інших простих з'єднань. У перехідній зоні відбувається відновлення нітратів і нітритів до газоподібного азоту і його оксидів, т. Е. Процес денітрифікації. Найбільший обсяг займає нижня анаеробна зона, в якій інтенсивні мікробіологічні процеси протікають при малому (нижче 2%) вмісті кисню. У цих умовах утворюються найрізноманітніші гази і летючі органічні речовини. Однак центральним процесом цієї зони є утворення метану. Постійно підтримуюча тут температура (30-40 ° С) стає оптимальною для розвитку метаноутворюючих бактерій. Таким чином, звалища представляють собою найбільш великі системи з виробництва біогазу з усіх сучасних. Можна припустити, що і в перспективі роль сміттєзвалищ помітно не зменшиться, тому витяг біогазу з них з метою його корисного використання залишатиметься актуальним. Однак можливо і суттєве скорочення сміттєзвалищ за рахунок максимально можливого вторинного використання побутових відходів шляхом селективного збору складових його компонентів - макулатури, скла, металів і т. Д.

Спалювання.

Це широко поширений спосіб знищення твердих побутових відходів, який широко застосовується з кінця XIX в. Складність безпосередньої утилізації ТПВ зумовлена, з одного боку, їх виключної многокомпонентностью, з іншого - підвищеними санітарними вимогами до процесу їх переробки. У зв'язку з цим спалювання досі залишається найбільш поширеним способом первинної обробки побутових відходів. Спалювання побутового сміття, крім зниження обсягу і маси, дозволяє отримувати додаткові енергетичні ресурси, які можуть бути використані для централізованого опалення і виробництва електроенергії. До числа недоліків цього способу відноситься виділення в атмосферу шкідливих речовин, а також знищення цінних органічних і інших компонентів, що містяться в складі побутового сміття. Спалювання можна розділити на два види: безпосереднє спалювання, при якому виходить тільки тепло і енергія, і піроліз, при якому утворюється рідке та газове паливо. В даний час рівень спалювання побутових відходів в окремих країнах різний. Так, із загальних обсягів побутового сміття частка спалювання коливається в таких країнах, як Австрія, Італія, Франція, Німеччина, від 20 до 40%; Бельгія, Швеція - 48-50%; Японія - 70%; Данія, Швейцарія 80%; Англія і США - 10%. У Росії спалюванню піддаються поки лише близько 2% побутового сміття, а в Москві - близько 10%. Для підвищення екологічної безпеки необхідною умовою при спалюванні сміття є дотримання ряду принципів. До основних з них відносяться температура спалювання, яка залежить від виду спалюваних речовин; тривалість високотемпературного спалювання, що залежить також від виду спалюваних відходів; створення турбулентних повітряних потоків для повноти спалювання відходів. Різниця відходів за джерелами утворення та фізико-хімічними властивостями зумовлює різноманіття технічних засобів і обладнання для спалювання. В останні роки ведуться дослідження щодо вдосконалення процесів спалювання, що пов'язано зі зміною складу побутових відходів, посиленням екологічних норм. До модернізованим способам спалювання відходів можна віднести заміну повітря, що подається до місця спалювання відходів для прискорення процесу, на кисень. Це дозволяє знизити обсяг горючих відходів, змінити їх склад, отримати стеклообразний шлак і повністю виключити фільтраційну пил, що підлягає підземному складування. Сюди ж відноситься і спосіб спалювання сміття в псевдозрідженому шарі. При цьому досягається висока повнота згоряння при мінімумі шкідливих речовин. За зарубіжними даними, спалювання сміття доцільно застосовувати в містах з населенням не менше 15 тис. Жителів при продуктивності печі близько 100 т / добу. З кожної тонни відходів можна виробити близько 300-400 кВт-год електроенергії. В даний час паливо з побутових відходів отримують в подрібненому стані, у вигляді гранул і брикетів. Перевага віддається гранульованому паливу, так як спалювання подрібненого палива супроводжується великим пиловиносу, а використання брикетів створює труднощі при завантаженні в піч і підтримці стійкого горіння. Крім того, при спалюванні гранульованого палива набагато вище ККД котла. Сміттєспалювання забезпечує мінімальний вміст у шлаку і золи розкладаються речовин, проте воно є джерелом викидів в атмосферу. Сміттєспалювальними заводами (МСЗ) викидаються в газоподібному вигляді хлористий і фтористий водень, сірчистий газ, а також тверді частинки різних металів: свинцю, цинку, заліза, марганцю, сурми, кобальту, міді, нікелю, срібла, кадмію, хрому, олова, ртуті та ін. Встановлено, що вміст кадмію, свинцю, цинку та олова в кіптяви і пилу, що виділяються при спалюванні твердих горючих відходів, змінюється пропорційно вмісту в смітті пластмасових відходів. Викиди ртуті обумовлені присутністю в відходах термометрів, сухих гальванічних елементів та люмінесцентних ламп. Найбільша кількість кадмію міститься в синтетичних матеріалах, а також в склі, шкірі, гумі. Дослідженнями США виявлено, що при прямому спалюванні твердих побутових відходів велика частина сурми, кобальту, ртуті, нікелю та деяких інших металів надходить в гази з негорючих компонентів, т. Е. Видалення негорючої фракції з побутових відходів знижує концентрацію в атмосфері цих металів. Джерелами забруднення атмосфери кадмієм, хромом, свинцем, марганцем, оловом, цинком є ​​в рівній мірі як горюча, так і негорюча фракції твердих побутових відходів. Суттєве зменшення забруднення атмосферного повітря кадмієм і міддю можливо за рахунок відділення з горючою фракції полімерних матеріалів.

Таким чином, можна констатувати, що головним напрямком в скороченні виділення шкідливих речовин в навколишнє середовище є сортування або роздільний збір побутових відходів. Останнім часом все більшого поширення набуває метод спільного спалювання твердих побутових відходів і шламів стічних вод. Цим досягається відсутність неприємного запаху, використання тепла від спалювання відходів для сушіння осадів стічних вод. Треба відзначити, що технологія ТПВ розвивалася в період, коли не були ще посилені норми викиду газової складової. Однак зараз вартість газоочистки на сміттєспалювальних заводах різко зросла. Все сміттєспалювальні підприємства є збитковими. У зв'язку з цим розробляються такі способи переробки побутових відходів, які дозволили б утилізувати і повторно використовувати цінні компоненти, що містяться в них.

Біотермічне компостування. Цей спосіб утилізації твердих побутових відходів заснований на природних, але прискорених реакціях трансформації сміття при доступі кисню у вигляді гарячого повітря при температурі близько 60 ° С. Біомаса ТПВ в результаті даних реакцій у биотермической установці (барабані) перетворюється в компост. Однак для реалізації цієї технологічної схеми вихідний сміття повинен бути очищений від великогабаритних предметів, а також металів, скла, кераміки, пластмаси, гуми. Отримана фракція сміття завантажується в біотермічні барабани, де витримується протягом 2 діб. з метою отримання товарного продукту. Після цього компостований сміття знову очищується від чорних і кольорових металів, доізмельчается і потім складується для подальшого використання в якості компосту в сільському господарстві або біопалива в паливній енергетиці. Біотермічне компостування зазвичай проводиться на заводах по механічній переробці побутових відходів і є складовою частиною технологічного ланцюга цих заводів. Однак сучасні технології компостування не дають можливості звільнитися від солей важких металів, тому компост з ТПВ фактично малопридатний для використання в сільському господарстві. Крім того, більшість таких заводів є збитковими. Тому робляться розробки концепцій отримання синтетичного газоподібного і рідкого палива для автотранспорту з продуктів компостування, виділених на сміттєпереробних заводах. Наприклад, передбачається реалізувати отримується компост в якості напівфабрикату для подальшої його переробки в газ.

Спосіб утилізації побутових відходів піролізу відомий досить мало, особливо в нашій країні, через свою дорожнечу. Він може стати дешевим і не отруйним навколишнє середовище прийомом знезараження відходів. Технологія піролізу полягає у незворотному хімічному зміні сміття під дією температури без доступу кисню. За ступенем температурного впливу на речовину сміття піроліз як процес умовно поділяється на низькотемпературний (до 900 ° С) і високотемпературний (понад 900 ° С).

Нізькотемпературній піроліз - це процес, при якому подрібненій материал сміття піддається термічному розкладанню. При цьому процес піролізу побутових відходів має кілька варіантів: піроліз органічної частини відходів під дією температури в відсутності повітря; піроліз у присутності повітря, що забезпечує неповне згоряння відходів при температурі 760 ° С; піроліз з використанням кисню замість повітря для одержання більш високої теплоти згорання газу; піроліз без поділу відходів на органічну і неорганічну фракції при температурі 850 ° С і ін. Підвищення температури призводить до збільшення виходу газу і зменшення виходу рідких і твердих продуктів. Перевага піролізу в порівнянні з безпосереднім спалюванням відходів полягає, перш за все, в його ефективності з точки зору запобігання забруднення навколишнього середовища. За допомогою піролізу можна переробляти складові відходів, що не піддаються утилізації, такі як автопокришки, пластмаси, відпрацьовані масла, відстійні речовини. Після піролізу не залишається біологічно активних речовин, тому підземне складування піролізних відходів не завдає шкоди природному середовищу. Утворений попіл має високу щільність, що різко зменшує обсяг відходів, що піддається підземному складування. При піролізі не відбувається відновлення (виплавки) важких металів. До переваг піролізу відносяться і легкість зберігання і транспортування одержуваних продуктів, а, також те, що обладнання має невелику потужність. В цілому процес вимагає менших капітальних вкладень. Установки або заводи з переробки твердих побутових відходів способом піролізу функціонують в Данії, США, ФРН, Японії та інших країнах. Активізація наукових досліджень і практичних розробок в цій області почалася в 70-х роках ХХ століття, в період "нафтового буму". З цього часу отримання з пластмасових, гумових та інших горючих відходів енергії і тепла шляхом піролізу стало розглядатися як один з джерел вироблення енергетичних ресурсів. Особливо велике значення надають цьому процесу в Японії.

Високотемпературний піроліз. Цей спосіб утилізації ТПВ, по суті, є не що інше, як газифікація сміття. Технологічна схема цього способу передбачає отримання з біологічної складової (біомаси) відходів вторинної синтез-газу з метою використання його для отримання пара, гарячої води, електроенергії. Складовою частиною процесу високотемпературного піролізу є тверді продукти у вигляді шлаку, т. Е. Непіролізуемие залишки. Технологічний ланцюг цього способу утилізації складається з чотирьох послідовних етапів: відбір зі сміття великогабаритних предметів, кольорових і чорних металів за допомогою електромагніту і шляхом індукційного сепарування; переробка підготовлених відходів в газофікаторе для отримання синтез-газу і побічних хімічних сполук - хлору, азоту, фтору, а також шкала при розплавленні металів, скла, кераміки; очищення синтез-газу з метою підвищення його екологічних властивостей і енергоємності, охолодження і надходження його в скрубер для очищення лужним розчином від забруднюючих речовин сполук хлору, фтору, сірки, ціанідів; спалювання очищеного синтез-газу в котлах-утилізаторах для отримання пара, гарячої води або електроенергії. Науково-виробничою фірмою "Термоекологія" акціонерного товариства "ВНІІЕТО" (м.Москва) запропонована комбінована технологія переробки шлакових і зольних відвалів ТЕЦ з додаванням частини ТПВ. Цей метод високотемпературного піролізу переробки відходів заснований на комбінації процесів в ланцюзі: сушка-піроліз-спалювання електрошлакове обробка. В якості основного агрегату передбачається використовувати рудно-термічну електропіч в герметичному варіанті, в якій будуть плавитися подаються шлак і зола, випалюватиметься з них вуглецеві залишки, а металеві включення осаджувати. Електропіч повинна мати окремий випуск металу, який в подальшому переробляється, і шлаку, з якого передбачається виготовляти будівельні блоки або гранулювати з подальшим використанням у будівельній індустрії. Паралельно в електропіч будуть подаватися ТПВ, де вони газифікуються під дією високої температури розплавленого шлаку. Кількість повітря, що подається в розплавлений шлак, має бути достатнім для окислення вуглецевої сировини і ТПВ. Науково-виробничим підприємством "Сібекотерм" (Новосибірськ) розроблена екологічно чиста технологія високотемпературної (плазмової) переробки ТПВ. Технологічна схема цього виробництва не пред'являє жорстких вимог до вологості вихідної сировини - побутових відходів в процесі попередньої підготовки, морфологічному і хімічним складом і агрегатному стані. Конструкція апаратури і технологічне забезпечення дозволяє отримати вторинну енергію у вигляді гарячої води або перегрітої водяної пари з подачею їх споживачеві, а також вторинної продукції у вигляді керамічної плитки або гранульованого шлаку і металу. По суті, це і є варіант комплексної переробки ТПВ, їх повної екологічно чистої утилізації з отриманням корисних продуктів і теплової енергії з "непридатного" сировини - побутового сміття.

Високотемпературний піроліз є одним з найбільш перспективних напрямків переробки твердих побутових відходів з точки зору як екологічної безпеки, так і отримання вторинних корисних продуктів синтез-газу, шлаку, металів і інших матеріалів, які можуть знайти широке застосування в народному господарстві. Високотемпературна газифікація дає можливість економічно вигідно, екологічно чисто і технічно відносно просто переробляти тверді побутові відходи без їх попередньої підготовки, т. Е. Сортування, сушіння і т. Д.

Традиційні звалища неперероблених муніципальних відходів не тільки псують ландшафт, а й становлять потенційну загрозу здоров'ю людей. Забруднення відбувається не тільки в безпосередній близькості від звалищ, в разі зараження ґрунтових вод забрудненої може виявитися величезна територія.

Основне завдання, що стоїть перед системами переробки ТПВ - це найбільш повно утилізувати відходи, що утворюються на деякій території. При підборі технологій для реалізованих проектів потрібно керуватися двома важливими вимогами: забезпечити мінімум або повна відсутність викидів і зробити максимум цінних кінцевих продуктів, для реалізації їх на ринку. Найбільш повно ці завдання можуть бути досягнуті при використанні систем автоматичного сортування і розділеної переробки різних видів відходів за допомогою сучасних технологій.

Комбінації зазначених технологічних рішень встановлюються на кількох майданчиках в регіоні так, щоб забезпечити мінімальну транспортування відходів до місця переробки та безпосередню поставку цінних кінцевих продуктів на супутні виробництва. Повний завод з переробки ТПВ складається з модулів всіх видів і може включати супутні виробництва. Кількість технологічних ліній в кожному модулі визначається вимогами до продуктивності заводу. Мінімальна оптимальне співвідношення досягається для заводу продуктивністю 90 000 тон ТПВ на рік.

Переробка горючих відходів.

Пропонована технологія газифікації дозволяє переробляти горючі відходи в закритому реакторі з отриманням горючого газу. Можуть бути перероблені відходи наступних типів:

 • горюча фракція твердих побутових відходів (ТПВ), виділена при сортуванні;
 • тверді промислові відходи - нетоксичні тверді відходи, вироблені промисловими, торговими та іншими центрами, наприклад: пластик, картон, папір і т. д .;
 • тверді горючі продукти переробки автомобілів: більшість автомобільних пластиків, гума, піноматеріали, тканину, дерево і т. д .;
 • стічні води після осушення (найбільш ефективна переробка стічних вод досягається при використанні биотермической технології);
 • суха біомаса, така як відходи деревообробки, тирса, кора і т. д.

Процес газифікації є модульною технологією. Цінним продуктом переробки є горючий газ, вироблений в обсязі від 85 до 100 м3 в хвилину (для модуля переробки 3.000 кг / год), з приблизною енергетичною цінністю від 950 до 2.895 кКал / м3 в залежності від вихідної сировини. Газ може бути використаний для виробництва тепло- / електроенергії для супутніх виробництв або на продаж. Модуль газифікації не виробляє викидів в атмосферу і не має труби: продуктом технології є горючий газ, що направляється на виробництво енергії, і, таким чином, викиди утворюються тільки на виході двигунів, бойлерів або газових турбін, переробних горючий газ. Основне обладнання монтується на рамах з загальними зовнішніми розмірами 10 х 13 х 5 м. Технологія проста в управлінні і експлуатації і може бути використана в рамках комплексних схем переробки відходів.

Переробка гниючих відходів.

Органічна фракція ТПВ, отримана в результаті сортування, а також відходи ферм і очисних споруд можуть бути піддані анаеробної переробки з отриманням метану і компосту, придатного для сільськогосподарських і садівничих робіт.

Переробка органіки відбувається в реакторах, де бактерії, що виробляють метан, переробляють органічну субстанцію в біогаз і гумус. Субстанція витримується в реакторі при певній температурі 15-20 днів. Завод зазвичай складається з двох або більше паралельних ліній. Біореактори стаціонарні і розташовані вертикально. Розмір одного реактора може сягає 5000 куб. м. Це приблизно відповідає відходів, вироблених населенням в 200 000 чоловік. Для переробки більшого обсягу відходів потрібно два або більше паралельних реактора. При необхідності, після закінчення анаеробної переробки субстанція пастеризується і після цього повністю осушується в тверду масу, складову 35-45% від початкового об'єму. На наступній стадії маса може бути піддана постаераціі і просівання для поліпшення показників зберігання, естетичного вигляду і зручності використання.

Кінцевий продукт, гумус, повністю перероблений, стабілізовано і придатний для ландшафтних робіт, садівництва і сільського господарства. Метан може бути використаний для виробництва тепло / електроенергії.

Переробка використаних шин.

Для переробки шин використовується технологія низькотемпературного піролізу з отриманням електроенергії, сорбенту для очищення води або високоякісної сажі, придатної для виробництва автопокришок.

Лінії демонтажу старих автомобілів.

Для переробки старих автомобілів використовується технологія промислового демонтажу, що дозволяє повторно використовувати окремі деталі. Стандартна лінія лінії промислового демонтажу, здатна переробляти 10 000 старих автомобілів в рік або до 60 машин в день при зміні 12 осіб (всього персонал заводу 24 людини). Лінія призначена для оптимального демонтажу деталей в безпечних робочих умовах. Основними елементами лінії є автоматичний конвеєр, передвигающий автомобілі, пристрій перевертання автомобілів для демонтажу деталей днища і підготовки автомобіля до зняття двигуна, а також обладнання для демонтажу деталей і зберігання знятих матеріалів. Підприємство складається з цеху лінії демонтажу, зони для видалення акумуляторів і зливу автомобільних рідин, критих складських приміщень і офісної будівлі. Економічна ефективність підприємства забезпечується продажем автомобільних деталей і відсортованих матеріалів. Для ефективної експлуатації заводу в залежності від транспортних тарифів в радіусі 25-30 км від заводу повинно бути в наявності 25 000 кістяків старих автомобілів. У загальному випадку для заводу потрібна площадка, по крайней мере, 20 000 м2. Поставка лінії промислового демонтажу включає навчання робочого персоналу на майданчику замовника і в Західній Європі, навчання управлінню підприємством і тренінг по організації збору старих автомобілів і продажу запчастин і матеріалів.

Утилізація медичних відходів.

Пропонована технологія очищення медичних відходів стерилізує такі види медичних відходів як голки, ланцети, медичні контейнери, металеві зонди, скло, біологічні культури, фізіологічні речовини, медикаменти, шприци, фільтри, бульбашки, підгузники, катетери, лабораторні відходи і т.д. Технологія очищення медичних відходів подрібнює і стерилізує відходи, так що вони перетворюються в суху, однорідну пил без запаху (гранули діаметром 1-2 мм). Цей залишок є цілком інертним продуктом, не містить мікроорганізмів і не має бактерицидні властивості. Залишок може бути утилізований як звичайні міські відходи або використаний при ландшафтних роботах. Технологія переробки медичних відходів - це закритий процес. Стандартне обладнання працює в напівавтоматичному режимі, в функції оператора входить завантаження установки за допомогою підйомника і запуск процесу. Після початку процесу всі операції здійснюються автоматично і контролюються програмованим модулем, в той час як повідомлення про стан процесу і сигнали про можливі несправності відображаються на пульті управління. Можлива поставка цілком автоматичної системи. З огляду на специфічний вага матеріалу і час переробки, продуктивність установки становить 100 кг / год.

Пропоновані сучасні технології дозволяють одночасно вирішити проблему утилізації сміття і створити місцеві джерела енергії. Таким чином, сміття повернеться до нас не в вигляді розростаються звалищ і забрудненої води, а у вигляді електрики по дротах, тепла в батареях опалення або вирощених у теплицях овочів і фруктів.

Матеріал підготовлений Управлінням Главгосекспертізи Росії по Ставропольському краю, Ставрополь, 2004р.

Список використаної літератури:

1. Інструкція з проектування, експлуатації та рекультивації полігонів для твердих побутових відходів, затв. Мінбудом Росії 02.11.96, узгоджена з Госкомсанепіднадзором Росії 10.06.96 №01-8 / 1711.

2. Санітарні правила пристрою проектування, будівництва і експлуатації полігонів поховання неутилізованих промислових відходів №1746-77, затв. МОЗ України 22.08.77.

3. Порядок накопичення, транспортування, знешкодження і поховання токсичних промислових відходів №3183-84, затв. МОЗ України 29.12.84.

4. Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань ОСП-72/87 №4422-87.

5. Правила збору, зберігання і видалення відходів лікувально-профілактичних установ: СанПіН 2.1.7.728-99, затв. МОЗ Росії 22.01.99.

7. ГОСТ 17.4.1.02-83 Грунти. Загальні вимоги до контролю і охорони від забруднення.

8. Санітарні правила поводження з радіоактивними відходами (СПОРО-85) №3938-85, затв. МОЗ України, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря Російської Федерації від 11.11.98 №30, натомість "Санітарних правил влаштування та утримання полігонів для твердих побутових відходів", затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР 16.05.83 №2811-83.

9. СП 2.1.7.1038-01.

10. Закон Свердловської області від 19 грудня 1997 року N 77-ОЗ "Про відходи виробництва і споживання", прийнятий Обласний Думою Законодавчих Зборів Свердловської області 3 грудня 1997 Схвалений Палатою Представників Законодавчих Зборів

11. Журнал "Підсумки" №18 за 1999 р "ДОЛІ ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ У" НИХ "І У НАС".УСТАНОВКИ піролізу І сміттєпереробного заводу "КБ КЛИМОВА"

Установки піролізу відходів "ФЕРМЕР"
Модульні сміттєпереробні заводи "ПРОМЕТЕЙ-ФЕРМЕР"
Компановочніе креслення заводів "ПРОМЕТЕЙ-ФЕРМЕР" і огляд комплексів на основе піролізу з переробки відходів КБ Климова

Газіфікаторі КЛИМОВА - РОБОТИ З ЛІКВІДАЦІЇ сміттєвій полігон

Установки газіфікаторі відходів ЕКО-ФЕРМЕР

Секції випаровуваності,
МІНІ-НПЗ "КБ КЛИМОВА"

Віпарнікі нафтової сировини
"КОЛІБРІ", "КІ-1 електро".
найменша
НПЗ в мире

Міні-НПЗ Секція випаровуваності "МАЛЮК" для Отримання ПММ (code105).
ВІДЕО

Модульні установки випаровуваності Серії "Starlet" для фракціонування и депарафінезаціі нафтовмісних рідін.
Блок вакуумної сорбційної очистки палів
(Code701-702).

Міні-НПЗ КБ Климова на испарителях "Starlet" від 10 до 100 тонн нефти на добу.

ЗАВОДЬ ПО крекінгу Важко нафтопродуктів "КБ КЛИМОВА"

Встановлення крекінгу "ПРОМЕТЕЙ"
(Code417).

Встановлення крекінгу "АЛЬТАІР".
Встановлення крекінгу "АЛЬТАІР-КАТАЛОЗІ".
1000 литров мазуту це 900 літрів дизпаливо

ЗАВОДЬ ПО отриманий ОЛІЙ "КБ КЛИМОВА"

Завод промислових масел КБ Климова "ПРОМЕТЕЙ-ОЙЛ"
(Серія 3000)

Завод "ПРОМЕТЕЙ-ОМ" для регенерації відпрацьованіх моторних масел.
(Серія 2200)

ЗАВОД "ПРОМЕТЕЙ-М" з Отримання базового масла з мазуту.
(Серія 2300)

Сміттєспалювальні печі побутових відходів "Бутівка"

Сміттєспалювальні печі побутових відходів "Бутівка"

Нафтопереробні установки "КОЛІБРІ"

Нафтопереробні установки "КОЛІБРІ"

зневоднення мазуту

Установка зневоднення обводнених мазутів "SAHARA"

Кавітатор "ТОРНАДО"

Гідродінамічній кавітатор TORNADO. Переробка мазута в дизпаливо.
Метод Климова. НДДКР.

 Вернуться на главную